Resultater lag 10 100m

1 Aleksander Hellenes Styrvoll ER
89XX9 46 **98* 47 9X*X* 49 *****99XX* 98 X9XX8X899* 93
15 Skudd 142 25 Skudd 240 35 Skudd 333
2 Tommy Arnesen Styrvoll ER
XXX99 48 99X*8 46 8X*9X 47 99XX8*X*9* 95 7X89X87X89 86
15 Skudd 141 25 Skudd 236 35 Skudd 322
3 Per Henning Arnesen Styrvoll ER
X99XX 48 9**9X 48 **X*X 50 *9XXX*XX*X 99 X8X*9999** 94
15 Skudd 146 25 Skudd 245 35 Skudd 339
4
5
6

MLRes - www.megalink.no 19:12 - 23.06.2007