Resultater lag 27 300m

1 Fritz Engvald Karmy V55
*9XXX 49 8*9X9 46 X9*XX 49 9999*8XXX* 94 9X*****99* 97
15 Skudd 144 25 Skudd 238 35 Skudd 335
2
3 Kristian F. Kristoffersen Sannidal 4
X9X9X 48 *9889 44 XXX*9 49 9999X9XX*X 95 9*X9*XX**X 98
15 Skudd 141 25 Skudd 236 35 Skudd 334
4 Olav yen Sauland 3
99**X 48 88989 42 *999X 47 997XX9XXX* 94 **X9XXX*XX 99
15 Skudd 137 25 Skudd 231 35 Skudd 330
5 Yngvar Vataker Sandar og Sandefjord V55
XX*** 50 8998* 44 *X*99 48 9*99XXXXXX 97 XX9*XX**** 99
15 Skudd 142 25 Skudd 239 35 Skudd 338
6
7
8
9
10

MLRes - www.megalink.no 21:07 - 24.06.2007