Resultater lag 21 300m

1 Åsmund Idland Gjesdal V55
***XX 50 X9*X9 48 *9X9X 48 X99*989999 91 99*X*99X99 94
15 Skudd 146 25 Skudd 237 35 Skudd 331
2 Per Storenes Imenes V55
X**** 50 X99X9 47 **X*X 50 9X9*****9* 97 X9998*999X 92
15 Skudd 147 25 Skudd 244 35 Skudd 336
3 Paul Notto Mikkelsen Imenes V55
X*X*X 50 989*8 44 896*X 43 7X9999XX8X 91 X988888889 84
15 Skudd 137 25 Skudd 228 35 Skudd 312
4 Øyvind Slåen Kilebygda og Bolvik 3
XXX99 48 79498 37 9X9*9 47 7899X97889 84 998X*X8X99 92
15 Skudd 132 25 Skudd 216 35 Skudd 308
5
6
7
8
9
10

MLRes - www.megalink.no 21:07 - 24.06.2007