INFORMASJON om kjøp og utlån av våpen

Nytt våpenregelverk fra 1. juni 2021

https://dfs.no/info/article/ny-vaapenregelverk-fra-1-juni-2021

1. juni trer den nye våpenloven og våpenforskriften i kraft.

Den nye våpenloven ble vedtatt i 2018. Stortinget vedtok i mars 2021 noen endringer i våpenloven, og ny våpenlov trer nå i kraft 1. juni sammen med ny våpenforskrift.  

Her kommer oppdatert informasjon om noen endringer i ny våpenlov og våpenforskrift spesielt relatert til DFS-aktiviteter som skytterlag og skyttere må ta hensyn til. Det nye våpenregelverket er mer omfattende enn det gamle, så det er viktig at alle setter seg godt inn i dette. Se lenker til slutt i artikkelen.

Krav til medlemskap og aktivitet
Krav til medlemskap og aktivitet for å kunne erverve rifle til sportsskyting finner vi i våpenforskriften § 4-7. Alle som skal erverve våpen første gang må være medlem i godkjent skytterorganisasjon, ha gjennomført opplæring og deltatt på minst 6 treninger eller konkurranser. I DFS vil denne opplæringen baseres på skyteskole-konseptet, tilpasset kravene i forskriften.

Antall skytevåpen
Etter § 4-8 i forskriftenkan politiet gi tillatelse til erverv av ett komplett skytevåpen samt våpendeler til dette, for hvert godkjent skyteprogram. I tillegg kan det gis tillatelse til erverv av ytterligere ett våpen med våpendeler (reservevåpen) til personer som det siste året har:

  • Gjennomført minst 10 konkurranser i det aktuelle skyteprogrammet, der fem må være åpne skytestevner eller 
  • har deltatt i internasjonale mesterskap.


Den nye forskriften medfører videre at antall våpen i jaktvåpengarderoben økes fra seks til åtte.

Erverv av våpen som skal brukes av andre
Voksne personer som fyller kravene til å ha våpen kan få tillatelse til å erverve våpen som skal brukes av f.eks. ungdommer som på grunn av alder ikke selv kan erverve våpen.  Forutsetningen er at ungdommen er under 18 år og fyller kravene til medlemskap og aktivitet. Regler om dette finner vi i forskriften § 5-1. 

Utlån av våpen
Etter våpenloven § 18 må personer som skal låne våpen uten våpenløyve på tilsvarende våpen, søke politiet om tillatelse. De må gjennomføre opplæring som beskrevet i § 4-7 før søknad om erverv.

I praksis betyr dette en vandelskontroll hos politiet, som dermed tar over skikkethets-vurderingen ved utlån av våpen til personer som ikke har våpentillatelse på tilsvarende våpen fra tidligere.

Etter samme bestemmelse kan personer som har våpenløyve låne tilsvarende skytevåpen uten å måtte ha særskilt løyve fra politiet. 

En stor praktisk fordel er at utlån av våpen ikke lenger er tidsbegrenset. Dette gjelder både for utlån fra skytterlag og mellom privatpersoner. 

Ordningen med kortvarig utlån av våpen under forsvarlig tilsyn, som er vanlig i DFS sitt ungdomsarbeid ved opplæring på skytebanen, er videreført (forskriftens § 6-9).

 

Lenke til ny våpenlov:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-04-20-7  

Lenke til ny våpenforskrift:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-07-1452

Interne lenker:

Lenke til utlånsskjema for våpen (Kan fylles ut og lastes ned)

Politiets krav til dokumentasjon som skal følge en våpensøknad (Kan lastes ned)